آموزش

مدلهای تحلیل شکاف کیفیت خدمات و معرفی مدل SERVQUAL

مدلهای تحلیل شکاف کیفیت خدمات و معرفی مدل SERVQUAL

26 اسفند 1392 ساعت 15:55

منظور از شکاف کیفیت خدمت، اختلاف بین انتظار مشتری از وضع مطلوب و ادراک وی از وضع موجود است. گام اساسی برای جبران این شکاف، شناخت ادراکات و انتظارات مشتری از کیفیت خدمت و تعیین میزان شکاف است. درک و اندازه¬گیری ادراکات و انتظارات مشتریان یک جزء ضروری است که می¬تواند به منظور ارتقای کیفیت سازمان¬های ارائه دهنده خدمت مورد استفاده قرارگیرد ...

نتایج 1 تا 1 از 1 مورد