ارزشهای محوری

 

 در شرکت ویرا کسب اطلاعات صحیح و انتقال دقیق مطالب به گروههای ذینفع یکی از اصول اساسی و جزء ارزشمندترین

سرمایه های شرکت است. با همین رویکرد شرکت، بدون هیچ گونه تعصبی به صورت مستمر، نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و برای رفع آنها برنامه ریزی می نماید.
    •    توجه به محیط پیرامون شرکت و نظرات گروههای ذینفع
  ما خود را شهروندی مسئول در قبال افراد جامه می دانیم و  براساس اصول مسئولیت اجتماعی شرکت ها (CSR)، اقدامات متعددی را در جهت تامین نیازهای افراد جامعه، برنامه ریزی کرده و اجرا می کنیم. 
    •    سخت کوشی و ارتقاء بهره وری افراد
به عنوان شرکتی خصوصی، سهامداران و کارکنان، خود را در درون خانواده ای واحد تصور می کنند.خود کنترلی گزارش بر اساس نتایج و افزایش هم زمان اثر بخشی و کارایی، از ارزشهای محوری شرکت می باشند.
   •    اولویت خدمت  به مشتری نسبت به موضوعات دیگر
  معتقد هستیم، بقاء و حیات شرکت ویرا به رضایت مشتریان و منوط به رویکرد مثبت آنان نسبت به شرکت و محصولات ما می باشد.با همین هدف در تمام مذاکرات درونی و در کلیه برنامه ریزی ها و اقدامات اجرایی شرکت، مشتری ها تعیین کننده و قطب نمای حرکت شرکت می باشند.
    •   تشویق توانایی ها و برانگیختن نوآوری ها
    توجه به مهارت ها، اقدامات دانش بنیان، زمینه سازی برای بروز نوآوری و خلاقیت کارکنان، از جمله اصولی هستند که نه تنها توسعه شرکت را تسریع می نماید بلکه تصمیم گیریهای استراتژیک را با کمترین انحراف از اهداف کلان هدایت می کند. این رویکرد کلان نیز از جمله ارزشهای محوری شرکت می باشد که با دقت تمام توسط مدیران و مشاورین شرکت پیگیری می شود.